Selected Candidate for Admission (AY2018-20)
Application Number Name
180511200 TATHE SAKET NANDKISHOR
180405382 BENDALE NEHAL SUNIL
180513738 VAIBHAO SHRIRAM PRADHAN
180515201 KULKARNI PRANAV SUNIL
180504394 KHANDAGALE CHANDRASAGAR JAGNNATH
180501428 MAMDAPURE ABHISHEK CHANDRAKANT
180509546 DEVKATE PRIYANKA SOMNATH
180600802 PALWE NILESH AJINATH
180516108 KOTKAR SANKET SANJAY
180517579 NADGIRE AKSHAY RAMESH
180500855 KARE SHARAYU SHIVAJI
180515571 KOTHAWADE SHUBHAM SHYAM
180601230 BHAGAT MONICA SANJAY
180516350 BAPPAKHANE AKASH SURYAKANT
180512166 JANGALE AKASH ARJUN
180513552 GUNJAL VAIBHAV DATTATRAY
180600639 PALWE TEJAS AJINATH
180501754 BADHE SAURABH ANIL
180515801 PASULA KAMALAKAR
180513962 RAJ ABHINAV
180404382 SATHE PUSHKAR ANIL
180515378 ANAND PRATIK
180504506 SAUDAGAR SALAM SHARIFODDIN
180511890 KAPASE MILIND RAVINDRA
180512221 FIRAME OMKAR ASHOK
180506959 BANSODE ADESH SIDDHESHWAR
180507133 PATEL AMBIR KHAJAMAINODDI
180513054 BAGDE SHRUTI SUDAM
180501529 BALPANDE DISHA VINAYAK
180405497 DHURVE SUVIDHA ARUN
180503697 SHAIKH ASLAM LALU
180405130 PATIL PRANAV MURLIDHAR
180513936 JAGNADE SHRADDHA CHHOTELAL
180502306 FANDE NIKHIL GANGADHAR
180504280 LOLGE GAYATRI RAMESHRAO180404682 PANDYA MAYUR ANAND Waiting
180602488 KAPGATE GITESH GHANSHAM Waiting


180507986 SHINDE NIKHIL NITIN Eligible for 2nd list
180405165 SALUNKHE SAYALI SURESH Eligible for 2nd list
180500544 GAIKWAD SHUBHAM KUBER Eligible for 2nd list
180506103 BHOSALE RUSHIKESH RAMDAS Eligible for 2nd list
180516521 PATTANSHETTI AMAR ASHOK Eligible for 2nd list
180507302 BARPHE NIKITA BHAUSAHEB Eligible for 2nd list
180405740 KSHIRSAGAR MANGESH ANKUSH Eligible for 2nd list
180510882 PAWAR SANKET VIJAYKUMAR Eligible for 2nd list
180603008 NIKAM ANSHUMA PAVAN Eligible for 2nd list